Szukaj

  /  Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Poniższy regulamin („Regulamin”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie www.kaaskas.com („Sklep”)
 2. Sklep jest prowadzony przez Katarzynę Skórzyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KAASKAS Katarzyna Skórzyńska wpisaną do CEIDG przez Ministra Gospodarki (ul. Odyńca 3/16, 02-606 Warszawa NIP 7010183810), e-mail: studio@kaaskas.com (”Sprzedawca”). Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą wyżej wskazanych danych.
 3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna ubrań, butów oraz akcesoriów za pośrednictwem sieci Internet. Sklep dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie prowadzenia Konta Klienta, newslettera oraz udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.
 4. Klientami Sklepu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów („Klient”).
 5. Sklep prowadzi swoją działalność na terenie Polski
 6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarki internetowej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującym pliki cookies oraz konta poczty e-mail.
 7. Klienci mają zakaz dostarczania treści bezprawnych. W szczególności zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do jego zawartości lub korzystanie z niego. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów lub zagrażających ich prawom i interesom.
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikacje użytkownika sieci Internet.
 9. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klientów następujące usługi droga elektroniczną: umożliwienie zawierania on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie oraz umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie.

II. Oferta

 1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich oraz euro i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, którą są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie składają się na wartość zamówienia.
 3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.
 4. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia zawsze opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem.
 5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia na wskazany adres e-mail. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje również informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim.

III. Zamówienia

 1. 

Zamówienia mogą być składane droga elektroniczną przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie www.kaaskas.com.
 2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta („Rejestracja”) następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.kaaskas.com W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:
  1. imię i nazwisko lub nazwę firmy
  2. adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
  4. NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
  5. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego – do kontaktu
  6. adres e-mail
  7. nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login)
  8. hasło.
 3. Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
 4. Zamówienie można również złożyć, korzystając z formularza na stronie www.kaaskas.com bez konieczności dokonania Rejestracji.
 5. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 6. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
  1. umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów ze strony oraz określenie jego ilości i ewentualnie koloru i rozmiaru,
  2. potwierdzenie danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia
  3. dokonanie wyboru miejsca dostawy
  4. dokonanie wyboru metody płatności
  5. dokonanie wyboru sposobu dostawy i kosztów dostawy
  6. potwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.
 8. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

IV. Formy płatności

 1. 
Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego towaru:
  1. Przelew bankowy – przelew należności na konto Sklepu
 nr 11 1140 2004 0000 3402 7814 8439
  2. Płatność kartą kredytową/płatniczą/przelew- PayPal prowadzonej przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu (www.paypal.com)
  3. płatność za pobraniem (wyłącznie w przypadku zakupów dostarczanych na terenie Polski)
 2. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero po wpłynięciu na konto Sklepu ceny wraz z kosztami wysyłki.

V. Dostawa

 1. Na terenie Polski i poza nim towar dostarczany jest za pomocą zewnętrznego przewoźnika za pośrednictwem firmy kurierskiej – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ul. Mineralnej 15 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028368, numer NIP: 526-02-04-110, Regon: 012026421.
 2. Koszt dostawy za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy.
 3. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.
 4. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny towaru i jest do niej doliczany.
 5. Towary dostarczane są także do innych krajów zgodnie z listą dostępną pod adresem: ul.Odyńca 3 m.16, 02-606 Warszawa

VI. Czas realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych), chyba że Sprzedawca uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 dni roboczych. Sprzedawca dokłada starań, aby towar został wydany Klientowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.
 2. Stan zamówienia Klient może sprawdzić na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Historia zamówień” dostępnej po zalogowaniu się na konto indywidualne Klienta.

VII. Paragony i faktury VAT

 1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest oryginalny paragon lub faktura VAT.
 2. W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, a wskazał że żąda wystawienia faktury, faktura może go nie zawierać.
 3. Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

VIII. Doręczenie towaru

 1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika.
 2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.

IX. Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru (rękojmia). Odpowiedzialność za wady towaru została uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 556 [1]-556[3] oraz 559-561 k.c.
 3. Każdy towar zakupiony w Sklepie może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa.
 4. Reklamacje mogą być składane:
  1. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy – KAASKAS Katarzyna Skórzyńska ul. Odyńca 3 m.16 02-606 Warszawa
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy studio@kaaskas.com.
 5. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej w reklamacji należy zawrzeć: dane Klienta, przyczynę reklamacji, zakres żądań lub uzupełnić formularz reklamacyjny dostępny na stronie Sklepu. Towar musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją na adres Sklepu. Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Klient zobowiązany jest jednak przesłać towar na adres Sklepu jeśli Sklep uzna to za konieczne. Klient powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – fakturę albo paragon.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę
 7. Procedurę reklamacji stosuje się odpowiednio do usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsument w rozumieniu art. 22[1] k.c. („Konsument”)– odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 9. Postanowienia niniejszego rozdziału stosujemy odpowiednio do reklamacji dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną. Ponadto Klient jest w każdym czasie uprawniony do żądania zaprzestania przez Sprzedawcę świadczenia usług, o których mowa w pkt. I ust. 9 Regulaminu

X. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę (KAASKAS Katarzyna Skórzyńska ul. Odyńca 3 m.16 02-606 Warszawa, studio@kaaskas.com) o decyzji o odstąpieniu w drodze jednostronnego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem).
 4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument zgodził się wyraźnie na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument powinien odesłać lub przekazać rzecz wraz z dowodem zakupu Sprzedawcy na adres podany w ust. 3 (KAASKAS Katarzyna Skórzyńska ul. Odyńca 3 m.16 02-606 Warszawa), niezwłocznie, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca – Katarzyna Skórzyńska wpisana do CEIDG przez Ministra Gospodarki jako prowadząca działalność KAASKAS Katarzyna Skórzyńska (ul. Odyńca 3/16, 02-606 Warszawa)
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowej realizacji zamówień i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, wypełniania innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz usprawiedliwionych celach administratora danych (w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług administratora danych). Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia założenie konta w Sklepie lub dokonanie zamówienia.
 4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosować usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłącznie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, jednak może spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z niego.

XII. Sąd właściwy

 1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Konsumentem, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.
 2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XIII. Kontakt

 1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres Sprzedawcy – KAASKAS Katarzyna Skórzyńska ul. Odyńca 3 m.16 02-606 Warszawa
 2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza do kontaktu umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej studio@kaaskas.com.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.
 2. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych.
 3. W zakresie dozwolonym przez prawo, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu, w szczególności z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na postanowienia Regulaminu oraz przyczyn technicznych.
 4. Klienci posiadający konta w Sklepie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez e-mail podany podczas rejestracji na 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Dodatkowo brzmienie Regulaminu po zmianach będzie udostępnione na stronie internetowej Sklepu na 14 dni przed wejście w życie zmian.
 5. Klient ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulamin w nowym brzmieniu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian w Regulaminie realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

XV. Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 1. Do:„ KAASKAS Katarzyna Skórzyńska ul. Odyńca 3 m.16 02-606 Warszawa,e-mail: studio@kaaskas.com
 2. Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
  1. Data zawarcia umowy/odbioru
  2. Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
  3. Adres konsumenta(-ów)
  4. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  5. Data